PRÍHOVOR JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA PIA XII.

PRI PRÍLEŽITOSTI SVÄTOREČENIA SVÄTÝCH:

PETRA CHANELA, GASPARA DEL BUFALO,

GIUSEPPE PIGNATELLI, DOMINIKA SAVIA

A MÁRIE UKRIŽOVANEJ DI ROSA

 

Námestia Sv. Petra – nedeľa, 12. júna 1954

Hoci počas stáročí sily zla neprestávajú útočiť na dielo Božského Spasiteľa, Boh neprestáva odpovedať na naliehavé prosby svojich ohrozených detí tým, že vzbudzuje osoby bohato obdarené darmi prírody a milosti, aby oni boli útechou a pomocou pre svojich bratov a sestry. Keď sa v povedomí ľudí oslabí vedomie spásonosných právd, ktoré sa dostávajú do úzadia kvôli vábeniu pozemských dobier. Keď duch odporu a pýchy vzbudí skryté alebo násilné prenasledovanie Cirkvi. Práve vtedy, uprostred vždy prítomnej duchovnej i telesnej biedy, Božia Prozreteľnosť, pod zástavou Kristovho Kríža, povoláva hrdinov svätosti, žiarivé odblesky panenskej čistoty a bratskej lásky, aby odpovedali na všetky potreby duší a zachovali v celej svojej celistvosti nadšenie kresťanských čností. 1. Život všetkých tých, ktorých dnes Cirkev oslavuje je zahrnutý v slovách žalmistu: «Angustia et tribulatio venerunt super me, mandata tua deliciae meae sunt» (Ž 118, 143). Petrovi Alojzovi Mária Chanelovi pripadla česť, aby ako prvý prelial krv za vieru v Oceánii. (pokračuje o Chanelovi a ďalších v poradí str. 2) 2. Gapare de Bufalo (str. 2) 3. Giuseppe Pignatelli (str. 3). 4. Zatiaľ čo predošlí hrdinovia, ktorých sme si pripomenuli vložili všetky svoje sily do ťažkého boja proti silám zla, tuhľa sa pred naším zrakom ukazuje obraz Dominika Savia, útly adolescent, telom slabý, ale jeho dušou odhodlaný v láske sa úplne odovzdať nežnej i náročnej láske Krista. V tak útlom veku by sme očakávali, že nájdeme skôr dobré a milé predispozície ducha, ale v ňom, s prekvapením, nachádzame úžasné inšpirácie milosti, neustále a bezvýhradné zameranie sa na Nebo, ktoré Dominik vo svojej viere vnímal s nevídanou intenzitou. V škole svojho duchovného učiteľa, veľkého svätého Dona Bosca, si Dominik osvojil, že radosť v službe Bohu a privádzanie druhých k láske k Bohu, sa môžu stať účinným nástrojom apoštolátu. Don Bosco ho 8.12. 1854 našiel ako v extáze lásky levitoval pred obrazom Panny Márie a krátko na to, zoskupil okolo seba niektorých priateľov, aby vytvorili „Družinu Nepoškvrneného počatia Panny Márie“, ktorej cieľom bolo veľkými krokmi napredovať na ceste k osobnej svätosti a chrániť sa aj najmenšieho hriechu. Svojich priateľov povzbudzoval k modlitbe, dobrému správaniu, častému pristupovaniu ku sviatostiam, modlitbe sv. ruženca, úteku pred zlom a pokušením. Nedal sa zastrašiť neprijatím a drzými narážkami iných, ale rázne a s láskou napomínal drzých a perverzných chlapcov. Naplnený, už za pozemského života, familiárnosťou a darmi milého Hosťa duše, skoro zanechal pozemský život, aby, na príhovor Kráľovnej Neba, získal odmenu za svoju synovskú lásku. 5. Mária Ukrižovaná Di Rosa (str.3-4)

 

Zdroj: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XVI, Sedicesimo anno di Pontificato, 2 marzo 1954 - 1° marzo 1955, pp. 55 – 60. Tipografia Poliglotta Vaticana